I. ПРЕДМЕТ

 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между: „САЛТАМАРК“ ЕООД, ЕИК 205598799, седалище и адрес на управление: с. Беляковец 5031, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. Дом № 138 /Доставчик, Продавач/, в качеството му на собственик и оператор на електронен магазин www.saltamark.com /Сайтът/ и ползвателите на Сайта /Ползватели, Купувачи, Получатели/.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 • Наименование на Доставчика: „САЛТАМАРК“ ЕООД.
 • Седалище и адрес на управление: с. Беляковец 5031, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. Дом № 138.
 • Данни за кореспонденция: с. Беляковец 5031, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. Дом № 138, тел.: 0886394135, e-mail: [email protected].
 • Вписване в публични регистри: Търговски Регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 205598799.

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

 1. Сайтът e електронен магазин, достъпен чрез интернет браузър на адрес www.saltamark.com чрез интерфейса на който, ползвателите имат възможност:
 • Да преглеждат стоките, предлагани от Доставчика, техните характеристики, цена и условия за доставка;
 • Да сключват договори за покупко-продажба на избрани от тях стоки с Доставчика;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договор с електронния магазин;
 • Да се абонират за получаване на информация от Доставчика за промоции;
 • Да получат информация относно правата им на ползватели на този вид услуга, произтичащи от закона и от настоящите общи условия.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 1. Договор за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки може да бъде сключен чрез интерфейса на Сайта или чрез заявяване на поръчката на телефона, посочен в Сайта.
 2. Договорът между Доставчика и Ползвателя се сключва на български език и представлява условията във връзка с конкретната поръчка на Потребителя и настоящите общи условия, достъпни Сайта.
 3. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при завършване на поръчката в Сайта или при постигане на съгласието по телефона.
 4. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
 5. Договорът се счита сключен от момента, в който Ползвателят завърши поръчката си. Поръчката е завършена, когато Ползвателят е маркирал отметката „Прочел съм и съм съгласен с Общите условия” и е натиснал бутон, насочващ към изпращане на информацията към Доставчика.
 6. При избор на Потребителя да заяви поръчката си по телефона, се счита, че Потребителят е прочел и е съгласен с общите условия на Сайта. В този случай договорът е сключен от момента на постигане на устното съгласие между страните относно конкретната стока, нейната цена и условията за доставка.
 7. За сключването на договор за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя в рамките на същия или най-късно на следващия работен ден, чрез изпращане на потвърждение по електронната поща, предоставена от Ползвателя. В случаите по т. 9 по-горе в потвърждението Доставчикът включва и линк към Общите условия на Сайта. Потвърждението съдържа основните параметри на поръчаното – вид, модел, цена, метод/начин на плащане; количество; начин и срок на доставка и дължимите разходи за доставката, както и информация относно правото на отказ на Ползвателя.
 8. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

V. УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 1. По силата на сключения с Ползвателя договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да изработи /когато е приложимо/, прехвърли собствеността и да достави на Ползвателя заявените по реда на настоящите общи условия стоки, срещу задължението на Ползвателя да заплати тяхната цена и разходите по доставянето им, посочени изрично от Доставчика.
 2. Разходите по доставката не са включени в цената на стоките. Доставчикът посочва на Ползвателя цената за доставка, след като Ползвателят е категоризирал условията, при които желае да му бъде доставена стоката и преди Ползвателят да е завършил поръчката си.
 3. Доставчикът доставя заявените от Ползвателя стоки в срок между 3 и 5 работни дни от изпращане на потвърждение за направената поръчка на Ползвателя. В случаите, когато срокът за доставка на определена стока е различен от тук посочения, Доставчикът изрично указва това, така че тази информация да достигне до Ползвателя, преди той да завърши поръчката си.
 4. Когато поръчаната от Потребителя стока не е налична при Доставчика, както и когато е необходимо стоката да бъде персонализирана чрез гравиране, добавяне на орнаменти или чрез други способи по преференция на Потребителя, срокът за доставка се удължава с времето, необходимо за поръчка и/или изработка – между 2 и 3 работни дни. В случай, че този срок е по-дълъг, Доставчикът изрично уведомява Потребителя за това.
 5. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
 6. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
 7. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
 8. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при попълване на данните за поръчка. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени от Доставчика не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. Правилата по Раздели VI и VII от настоящите Общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени при сключване на договора за покупко-продажба, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или съгласно приложимите регламенти на Европейския парламент и на Съвета за защита правата на потребителите.
 2. Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове и групи. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, цената и друга допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителя при покупката на продукта, са определени в профила на всяка съответна стока на Сайта. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 3. Доставчикът си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг чужд език, когато съществува опасност с преводът да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката; или няма общоприета еднозначна терминология на Български език.
 4. Всички, посочени на Сайта цени, са в български лева и с включен ДДС. Цената на всеки конкретен артикул е посочена на видно за Потребителя място, така че същият да е информиран за нея, преди да завърши поръчката си.
 5. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
 6. Плащането може да бъде извършено чрез наложен платеж.
 7. При заплащане с наложен платеж Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на Доставчика или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката, пълната стойност на поръчката съгласно потвърждението на Доставчика.
 8. Разходите за доставка не са включени в цената на стоките. Разходите за доставка са съгласно тарифния план на избрания от Потребителя доставчик на куриерски услуги – Спиди или Еконт.
 9. По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.
 10. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този раздел е актуална към момента на визуализацията й на Сайта на Доставчика – преди сключването на договора за покупко-продажба.
 11. Доставчикът не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от него обстоятелства като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.
 12. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари или други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява Доставчика чрез някое от средствата за контакт, посочени в настоящите Общи условия.
 13. При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно Доставчика, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
 14. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
 15. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявените стоки.
 16. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването на Доставчика за такова искане чрез някое от средствата за контакт, посочени в настоящите Общи условия.
 17. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. Доставчикът запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, с липсващи аксесоари, гаранционна карта или друг документ, да прецени дали да приеме върнатата стока.
 18. Доставчикът извършва доставки чрез подизпълнител и само на географската територия на Република България.
 19. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по друга основателна причина, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. В този случай Доставчикът не дължи обезщетения и/или неустойки на Потребителя.
 20. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.
 21. Когато са направени промени в цената на стоката, Потребителят дължи плащане на цената, която е била посочена на Сайта по време на завършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
 22. Част от информацията, публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Когато Потребител е направил поръчка за такъв продукт, Доставчикът има правата и задълженията по т. 38 по-горе.
 23. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта /включително и касаещи цената, наличните количества или други основни характеристики на стоката/, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Доставчикът има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива. Същото право има и Потребителят.

VII. УСЛОВИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 1. Потребителят има право да се откаже от сключения договор съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за това, в срок до 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, а когато е поръчал много стоки с една поръчка, които ще се доставят отделно, считано от датата, на която е приел последната стока.
 2. Потребителят не може да се възползва от правото си на отказ за стоки, изработени съобразно неговите индивидуални изисквания. За такива се считат например стоките, за които Потребителят изрично е заявил, че желае да бъдат гравирани, надписани, с добавени допълнителни орнаменти, закопчалки или други части /изброяването е неизчерпателно/.
 3. Потребителят може да се възползва от правото си на отказ, в случай, че информира Доставчика за решението си преди изтичане на 14-дневния срок по т. 43 по-горе.
 4. Отказът от договора Ползвателят може да направи, като отправи до Доставчика недвусмислено изявление, че се отказва от договора и посочи индивидуализиращите поръчката белези: номер на поръчка; вид и количество на стоките; име, адрес и контакт за обратна връзка на потребителя. Това изявление може да бъде отправено чрез специално предвидената форма за контакт на Сайта или на имейл адрес [email protected].
 5. Когато потребител е упражнил правото си на отказ по реда на настоящия раздел, Доставчикът му изпраща потвърждение за получаване на отказа на адреса на електронната поща, от която недвусмислено посоченото тук изявление за отказ, е получено или на друг имейл, изрично посочен в изявлението за отказ. Доставчикът изпраща потвърждението в най-кратък срок, но не по-късно от първия работен ден, следващ деня на получаване на уведомлението за отказ.
 6. В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ Доставчикът му възстановява всички суми, които е получил, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.
 7. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, доколкото това е възможно, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
 8. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките.
 9. Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора, той е длъжен да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок. Разходите по връщането и предаването на стоките са за сметка на Потребителя.
 10. Доставчикът може да задържи плащането на сумите на Потребителя, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
 11. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока за упражняване правото на отказ.
 12. При отказ от договора стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост съгласно т. 36 по-горе, пълна окомплектовка с придружаващата я документация /когато има такава/ и без увреждания. Доставчикът запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, липсващи аксесоари или други несъответствия, да прецени дали да приеме върнатата стока.
 13. В случай, че закупената стока е в опаковка, запечатана със стикер или по друг начин от производителя й, имащ за цел да удостовери нейното качество на нов и неупотребяван преди това продукт, Потребителят има право да върне стоката, само в оригиналния й вид, с неотворена опаковка, ведно с ненарушените съществуващи защитни стикери, лепенки, капачки, тапи или други знаци. В противен случай, Потребителят дължи заплащане на цената, която е трябвало да заплати за поръчания артикул.

VIII. АВТОРСКИ ПРАВА

 1. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Доставчикът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и/или разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
 2. Всички предоставени от Доставчика стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, Закона за патентите и полезните модели, Закона за марките и географските означения и другите приложими актове в тази област, се предоставят на Потребителите в оригиналния си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Доставчика и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
 3. Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, когато такива са публикувани, са само за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия, както и Политиките на Доставчика за защита на личните данни и бисквитки, не се прилагат.
 4. Доставчикът не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията, публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Ползвателите.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Доставчикът приема и обявява на Сайта си Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитки.
 2. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Политиката за защита на личните данни, публикувана на Сайта, както и съгласно приложимите разпоредби на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR).
 3. Със завършване на поръчката и изпращането й към Доставчика, се счита, че Ползвателят се е запознал с Политиката за защита на личните данни, публикувана на Сайта; както и че е съгласен Доставчикът да съхранява и обработва личните му данни, които е предоставил във връзка със заявената от него поръчка, както и че е запознат с: целта и средствата на обработка на личните му данни; доброволния характер на предоставянето им; и правото на достъп и коригиране на събраните данни, „правото да бъде забравен“ и др. детайлно посочени в Политиката за защита на личните данни.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

 1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, като изменението има сила от момента на публикуване измененията на Сайта.
 2. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на виновно неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си, без страните да си дължат обезщетения и/или неустойки, като в този случай всяка страна трябва да върне на другата това, което е получила от нея във връзка с изпълнение на договора;
 • в случай на упражняване на право на отказ по реда на Раздел VII от настоящите Общи условия.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия не води до недействителност на останалите.
 2. За неуредените тук въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването, се прилагат законите на Република България.
 3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, от компетентните органи или от Комисията за защита на потребителите.
 4. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.saltamark.com, считано от 01.06.2021 г.